حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. بر این اساس، ما این صفحه را تدوین کرده ایم تا شما بفهمید چگونه اطلاعات شخصی را جمع آوری و استفاده می کنیم. موارد زیر سیاست حریم خصوصی ما را تعیین می کنند

 • قبل یا در هنگام جمع آوری اطلاعات شخصی، اهداف جمع آوری اطلاعات را شناسایی خواهیم کرد.
 • ما اطلاعات شخصی را صرفاً با هدف تحقق اهداف مشخص شده توسط خود و برای سایر اهداف سازگار جمع آوری و استفاده خواهیم کرد ، مگر اینکه رضایت فرد مربوطه را کسب کنیم یا طبق قانون لازم باشد.
 • ما فقط تا زمانی که برای تحقق این اهداف لازم باشد ، اطلاعات شخصی را حفظ خواهیم کرد.
 • ما اطلاعات شخصی را با روشهای قانونی و منصفانه و در صورت لزوم، با آگاهی یا رضایت فرد مربوطه جمع آوری خواهیم کرد.
 • داده های شخصی باید با اهدافی که برای آنها استفاده می شود مرتبط باشد و در حدی که برای این اهداف لازم است، باید دقیق، کامل و به روز باشد.
 • ما با محافظت های امنیتی منطقی در برابر از دست دادن یا سرقت، و همچنین دسترسی غیرمجاز، افشا، کپی، استفاده یا تغییر، از اطلاعات شخصی محافظت خواهیم کرد.
 • ما اطلاعات مربوط به سیاست ها و روش های مربوط به مدیریت اطلاعات شخصی را به راحتی در اختیار مشتریان قرار خواهیم داد.

ما متعهد هستیم که تجارت خود را مطابق با این اصول انجام دهیم تا از محرمانه بودن اطلاعات شخصی محافظت شود.


Privacy Policy

For non-Persian speakers


Your privacy is very important to us. Accordingly, we have developed this Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and make use of personal information. The following outlines our privacy policy.

 • Before or at the time of collecting personal information, we will identify the purposes for which information is being collected.
 • We will collect and use of personal information solely with the objective of fulfilling those purposes specified by us and for other compatible purposes, unless we obtain the consent of the individual concerned or as required by law.
 • We will only retain personal information as long as necessary for the fulfillment of those purposes.
 • We will collect personal information by lawful and fair means and, where appropriate, with the knowledge or consent of the individual concerned.
 • Personal data should be relevant to the purposes for which it is to be used, and, to the extent necessary for those purposes, should be accurate, complete, and up-to-date.
 • We will protect personal information by reasonable security safeguards against loss or theft, as well as unauthorized access, disclosure, copying, use or modification.
 • We will make readily available to customers information about our policies and practices relating to the management of personal information.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.